Klachtenreglement

Klachtenreglement stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam

Toepassingsgebied

Alle uitingen van ongenoegen over de werkzaamheden van de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam die niet onmiddellijk door de direct betrokkene(n) weggenomen kunnen worden.

Doel

Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

De procedure

De klacht moet worden ingediend bij het bestuur van de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam. Direct na ontvangst door het bestuur van de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam wordt de klacht geregistreerd. Dit kan door een mail te sturen naar: bestuur@kringloopvijfheerenlanden.nl  

De klachtencommissie bestaat uit 3 daarvoor aangewezen leden van het bestuur van de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam.

Binnen 10 werkdagen na binnenkomst van de klacht (brief) wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn er een antwoord verwacht mag worden. Dit zal uiterlijk binnen 8 weken na de ontvangst van de klacht moeten plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen mag deze termijn eenmaal worden verlengd met maximaal 8 weken. De klager krijgt hiervan voor afloop van de eerste termijn schriftelijk bericht.

Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te behandelen. In de behandeling van de klacht wordt hoor en wederhoor toegepast. De klachtencommissie zal tijdens het onderzoeken van de klacht alle partijen horen om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen.

De klachtencommissie moet binnen de eerder vermelde termijnen na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, uitspraak doen. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn(en) is afgehandeld, wordt de klager hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is behandeld, kan de klachtencommissie overwegen of een nieuw intern onderzoek en/of een nieuw aanbod wenselijk is.

Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de klager het antwoord per aangetekende post heeft ontvangen, waarbij Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren af te wikkelen.

Opnieuw & Co logo
Opnieuw & Co

Copyright © - 2022 Opnieuw & Co | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM