Tekst

Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam, een professionele Kringloopwinkel!

Onze Stichting

Stichting Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. We stimuleren hergebruik en beperken zo de hoeveelheid afval en verminderen daardoor de schade aan het milieu. We maken mensen blij met goederen en kleding voor een leuke prijs. Tevens bieden wij interessant en divers vrijwilligerswerk. Met elkaar zorgen we voor een prettige werkomgeving.

Zo geven we medewerkers, stagiaires en vrijwilligers de kans te zich te ontwikkelen.

Mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt willen (her)vinden, krijgen bij ons de mogelijkheid om in een veilige omgeving werkervaring op te doen op een manier die bij hen past.

Met de opbrengst van onze kringloop dekken we de kosten. Met wat overblijft steunen wij goede doelen in de kernen van de oude gemeente Leerdam. Het bedrijf is financieel zelfstandig en werkt niet met bijdragen of subsidies van derden. Het bedrijf is een btw-plichtige instelling. Statutair ligt vast dat zodra er sprake is van beperkte winst die gebruikt moet worden om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten te realiseren.

Onze kringloop is lid van de branchevereniging BKN en is de enige kringloop binnen de gemeente Vijfheerenlanden die beschikt over door de BKN ontwikkelde  keurmerk.

Het management van de organisatie wordt gevormd door drie beroepskrachten, zijnde de bedrijfsleider en de hoofden van unit winkel en unit logistiek.  Daarnaast vervult de bedrijfsleider de rol van hoofd van de unit re-integratie. De unithoofden geven leiding aan circa 45  vrijwilligers en een wisselend aantal participatie en re-integratie kandidaten en stagiaires. De bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de drie werkterreinen. De bedrijfsleider  werkt in opdracht van het bestuur en legt verantwoording af op basis van de bestuurlijk vastgestelde kaders en richtlijnen. Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers en vergadert in de regel 12 keer per jaar.

Verslagjaar 2020

Ook onze kringloop heeft te maken gehad met de gevolgen van de Covid 19 pandemie. Gedurende de, alle door de overheid voorgeschreven, lock-downperiodes was onze winkel gesloten met de nodige gevolgen voor allen die bij de kringloop zijn betrokken. Onze vrijwilligers werden beperkt in hun (sociale) contacten en misten hun ritme. In de tweede lock-down periode zijn onze beroepskrachten en vrijwilligers achter de schermen en (binnen de corona – voorschriften) actief geweest met het opruimen, re-stylen en het extra  coronaproof maken van de magazijnen en de winkel.

Vanwege genoemde omstandigheden kon een aantal  plannen, waaronder een toename van het aantal vrijwilligers, niet worden gerealiseerd.  De niet gerealiseerde plannen hebben (opnieuw) een plaats gekregen in het in het geactualiseerde Strategisch Plan.  Door de pandemie waren  ook de externe contacten beperkt. Hierdoor hebben plannen met o.a. Avres en Werkzaak Rivierenland en Waardlanden (hergebruikt afval- en grondstoffen) vertraging opgelopen. Wij ervaren het als zeer positief dat Waardlanden de kringlopen betrekt bij nieuwe ontwikkelingen omtrent de invulling van de ABS (afval breng stations) in de gemeente Vijfheerenlanden.

Vanwege de lockdown-sluiting(en)  waren er geen inkomsten terwijl de vaste kosten doorliepen. Ondanks de ontvangen overheidsteun en  een coulante opstelling van onze verhuurder  kent de Jaarrekening 2020 een nadelig  ‘totaal resultaat na belastingen’ van € 9.210,-. Dit verlies komt ten laste van het Stichtingskapitaal.   

Personele ontwikkelingen

Op 1 augustus is Ingrid Lopulalan- Vente in dienst gekomen. Zij volgt Cees van Epenhuijsen op in de functie van bedrijfsleider. Cees is op 25 september 2020 met pensioen gegaan. De functie van bedrijfsleider is qua uren teruggebracht naar 24 uur per week.

Op 18 augustus 2020 is Elsbeth de Jong-Verweij benoemd tot  algemeen bestuurslid en beoogd opvolgster van Jolanda Smid die per 1 oktober 2021 statutair aftredend is. De samenstelling van het  bestuur van de kringloop was per 31 december als volgt:

  • Rienk van Splunder, voorzitter
  • Els Groeneweg, secretaris
  • Ronald Theeuwes, penningmeester
  • Jolanda Vink, portefeuillehouder vrijwilligers en personeel
  • Elsbeth de Jong-Verweij, algemeen bestuurslid

In 2021 zijn Jolanda Vink en Ronald Theeuwes statutair aftredend

 

Vrijwilligers

Dagelijks wordt hard gewerkt door gemotiveerde vrijwilligers, maar ook door mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt zijn kwijtgeraakt of voor wie dit dreigt. Wij werken met 45 vrijwilligers waarvan het grootste gedeelte al langere tijd aan ons verbonden is. Ze zoektocht naar nieuwe vrijwilligers staat hoog op de agenda maar is door Covid-19 in 2020 niet groots uitgerold.

Een gedeelte van onze vrijwilligers heeft aan het einde van 2020 tijdelijk hun taken neergelegd. Dit omdat ze tot de risicogroep behoren en zich eerst willen laten vaccineren alvorens hun taken weer te hervatten.

 

Stageplaatsen

In de 2de helft van 2020 is het aantal stages terug gelopen. Dit alles staat in nauw verband met de ontwikkelingen omtrent Covid-19. Onze stagiaire heeft tot 15 december haar uren kunnen maken en zal haar stage in 2021 voortzetten.

Activiteiten

Het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan verschillende acties die op waren gezet door het BKN. Denk hierbij aan de “Nationale Kringloopweek” in de maand oktober. Via social media extra aandacht gevraagd voor de kringloop. Met name hebben we willen laten zien wat er allemaal gebeurt met de spullen die bij ons binnengebracht worden. Het einde van de week hebben we afgesloten met een grote tent voor de ingang waar onze bezoeker “coffee – to – go” mee kon nemen na een bezoek. Ook was er voor elke bezoeker een linnen tas.

In december hebben we onze wethouder Christa Hendriksen een bijzondere cheque overhandigd. Hierop stond geen geldbedrag maar het aantal kilo’s dat onze kringloop heeft bespaart aan CO2. Dit om de meerwaarde van onze organisatie op een andere manier onder de aandacht te brengen.

 Tot slot

Het bestuur van Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam  is alle vrijwilligers en het team van professionals van zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid in het verslagjaar.

 

Onze gegevens

Stichting Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam

Techniekweg 5, 4143 HW  Leerdam

 

Opgericht 1 januari 2006

Inschrijvingsnummer  Kamer van koophandel 11064225

BTW-nummer NL 815394834 B01

Lid van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2022 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM